پژوهش در گیاهان زراعی (RFCJ) - مقالات آماده انتشار