نویسنده = غلامعلی اکبری
تأثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن بوسیله کود دامی پلت شده در دورهای آبیاری مختلف بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 58-71

حمید قربانیان؛ غلامعلی اکبری؛ محمد حسین کیانمهر؛ داود حسن پناه؛ اصغر عبادی