نویسنده = سرور خرم دل
تعداد مقالات: 2
1. اثر تراکم بوته بر شاخص های رشدی ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 16-33

ابوالفضل میرشکاری احمدی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی


2. اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 27-41

ابوالفضل میرشکاری احمدی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی