پژوهش در گیاهان زراعی (RFCJ) - فرایند پذیرش مقالات