نویسنده = امید سفالیان
تأثیر محلول پاشی اسید سالسیلیک و اکسین بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی سه رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 64-76

رامین حمیدی؛ محمد صدقی؛ داریوش تقوی؛ امید سفالیان