راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تنظیم مقاله

 

کلیات و اهداف مجله پژوهش در گیاهان زراعی

مجله پژوهش در گیاهان زراعی با محوریت به زراعی مقالات تحقیقی به صورت مقاله کامل، مقاله مروری، مقاله کوتاه و گزارش های علمی کوتاه تهیه شده در زمینه های فناوری های نوین به زراعی، زراعت ارگانیک و پایدار، روش های بهبود تولید در گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، مدل های زراعی، سیستم های زراعی چندگانه (کشت مخلوط، آگروفارستری و سایر موارد مشابه) و نیز زراعت گیاهان جدید را جهت بررسی و چاپ می پذیرد.  لازم به ذکر است که مقالات ارسالی نباید در نشریه دیگری چاپ یا بطور همزمان به مجلات دیگر ارسال شده باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی می باشند.

 

روش نگارش مقاله

به منظور تسهیل و تسریع در داوری و چاپ مقالات، از کلیه پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه می باشند، درخواست می گردد قبل از ارسال مقالات خود از تطبیق آن با راهنمای ذیل مطمئن گردند.

1- مقالات ارسالی برای چاپ در مجله پژوهش در گیاهان زراعی باید نتیجه تحقیقات در زمینه به زراعی باشد.

2- زبان رسمی نشریه فارسی بوده و مقالات دارای متن کامل فارسی با چکیده انگلیسی و لیست منابع مورد استفاده به زبان انگلیسی می باشند.

3- ارسال مقالات به صورت الکترونیکی باعث تسهیل در فرآیند ارزیابی و امکان پیگیری مقاله می شود. مقالات به صورت فایل Word (.doc) نسخه 2003 یا بالاتر قابل ارسال می باشد. توجه داشته باشید که نیازی به ارسال مقاله از طریق پست نمی باشد. مقالات تهیه شده طبق راهنما بایستی از طریق سامانه مجله به آدرس rfcj.urmia.ac.ir ارسال گردند.

4- مجله در پذیرش یا رد مقاله و نیز ویرایش متن آزاد می باشد.

5- مسئولیت مقالات ارسالی از نظر علمی بر عهده نویسنده (نویسندگان) می باشد. همچنین نویسنده مسوول مقاله حتما بایستی اعضای علمی مراکز علمی باشند.

6- تمامی قسمت های مقاله باید به صورت double-spaced در اندازه A4 با حاشیه 3 سانتیمتر از هر طرف باشد و تمام صفحات مقاله پشت سر هم به فارسی در وسط و پائین صفحات شماره گذاری شوند.

7- صفحه اول یا صفحه عنوان اختصاص به عنوان و مشخصات مقاله دارد و شامل موارد زیر به ترتیب می باشد:

عنوان کامل مقاله به فارسی

عنوان کامل مقاله به انگلیسی

اسامی کامل نویسندگان و مرتبه علمی آنها

آدرس کامل نویسندگان به ترتیب

محل انجام تحقیق و در صورت استخراج مقاله از پایان نامه، نام استاد یا اساتید راهنما ذکر گردد.

نام و نام خانوادگی مسئول مکاتبه مقاله

شماره تلفن (محل کار یا تلفن همراه)، دورنگار و پست الکترونیکی مسئول مکاتبه

8- عنوان مقاله باید کوتاه و رسا بوده و در بالا و وسط صفحه اول مقاله نوشته شود. ترجمه دقیق انگلیسی آن نیز در انتهای  عنوان مقاله فارسی و صفحه چکیده انگلیسی نوشته شود.

9- چنانچه مقاله خلاصه یا قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری باشد، لازم است موضوع در پاورقی صفحه اول متن فارسی و نیز صفحه چکیده انگلیسی با قید نام استاد راهنما و دانشگاه مربوطه نوشته شود.

10- زیر عنوان فارسی و انگلیسی مقاله در صفحات اول متن فارسی و نیز صفحه چکیده انگلیسی، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و نام دانشگاه یا موسسه مربوطه به ترتیب نوشته و شماره دهی شود. مسئول مکاتبه و نشانی الکترونیکی مربوطه مشخص گردد. چنانچه مقاله توسط بیش از یک نفر تهیه شده باشد، نام مسئول مکاتبه (Corresponding author) با گذاشتن ستاره ای روی آن تعیین گردد.

11- چکیده (Abstract) مقاله باید شامل مطالب مهم یافته های تحقیق باشد و حتی الامکان از 300 کلمه تجاوز نکند. چکیده انگلیسی نیز در انتهای متن مقاله فارسی نوشته شود. در انتهای چکیده نتیجه گیری الزامی است. ضروری است نگارنده (نگارندگان) در پایان چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر 5 واژه کلیدی (Key words) را درج کنند و حتی الامکان از واژه های که در عنوان مقاله وجود دارد استفاده نشود.

12- متن اصلی مقاله دارای زیر عناوین درجه یک شامل مقدمه (بررسی منابع)، مواد و روشها، نتایج و بحث
می باشد. نتایج و بحث می تواند در هم ادغام شوند. در صورتی که لازم باشد از شخص یا سازمانی تشکر شود، این بخش تحت عنوان تشکر و قدردانی در متن مقاله پس از نتایج و بحث آورده می شود.

13- زیر عناوین درجه دوم در یک سطر جداگانه قرار می گیرند.

14- برای اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده شود. ارقام و اعداد مربوط به اوزان و مقادیر در صورتیکه در آغاز جمله آورده شوند باید با حروف نوشته شوند.

15- در عنوان و چکیده مقاله به استثناء مقیاس های استاندارد نباید از کلمات اختصاری استفاده کرد. برای نوشتن اختصارات از نوشته CBE Style Manual (American Institute of Biological Sciences, 3rd ed.) استفاده گردد.

16- اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته شود. این اسامی در عنوان و چکیده بدون نام مصنف ولی در متن اصلی آنجا که برای اولین بار قید شوند همراه نام مصنف آورده شوند. در صورت تکرار در متن نیازی به نام مصنف نیست. اسامی جنس نیز برای بار اول به طور کامل ولی برای دفعات بعدی به صورت اختصار (حرف اول نام جنس به صورت بزرگ همراه با نقطه) نوشته شود. نام مصنف نیز باید بر اساس قواعد مربوطه خلاصه نوشته شود.

17- در صفحه چکیده انگلیسی، عنوان مقاله و اسم (اسامی) نویسنده (نویسندگان) با حروف کوچک نوشته شود.

18- جداول و اشکال به صورت جداگانه در اولین محل خود آورده شود. حداقل وضوح (resolution) اشکال 300dpi بوده و به صورت سیاه و سفید و در فرمت JPEG (.jpg) تهیه شوند. چاپ اشکال رنگی دارای هزینه می باشد.

19- عناوین ستون های جداول باید مختصر و واحدهای آنها در صورت وجود در داخل پرانتز نوشته شوند. اعداد جداول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت نیاز تا دو رقم اعشار باشند. اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زیرنویس روشن نمود. در جداول فقط از خطوط افقی استفاده شود. ابعاد جداول و اشکال باید طوری تنظیم گردد که در یک صفحه نشریه (طولی یا عرضی) جای گیرد. عناوین جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده و کامل و گویا باشد. اما، عناوین اشکال فقط به صورت انگلیسی نوشته شود اما توضیحات اشکال به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. اسامی علمی در عنوان جداول و اشکال به صورت کامل ارائه شود.

 

20- در متن فارسی هنگام ارجاع مطلبی، نام نگارنده خارج از پرانتز قرار می گیرد. چنانچه منبعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است دارای یک نگارنده باشد، نام نگارنده به همراه سال قید می گردد مانند:
 ..............(Johnson, 1995) . اگر منبع مورد دارای دو نگارنده باشد، نام هر دو ذکر می گردد (در منابع غیر فارسی بین دو نام & گذاشته شود) مانند:...........Wu & Lee, 2005..........اگر منبع مورد نظر دارای بیش از دو نگارنده باشد فقط نام نگارنده اول با ذکر عبارت "و همکاران" (et al.,) درج گردد مانند:.............Kim et al., 2008.

21- در قسمت منابع علمی (References)، فقط منابعی که مورد استفاده نویسنده (نویسندگان) قرار گرفته و در متن نیز به آنها اشاره شده ذکر گردد. منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی مولفان تنظیم شده و فقط بصورت انگلیسی در انتهای متن چکیده انگلیسی آورده شود. طریقه نوشتن برخی از منابع به شرح ذیل می باشد:

- مثالی از مقالات مندرج در نشریات

Patel, J.A., Zaveri, P.P. and Pathak, A.R. 1999. Genetic analysis of developmental characters in greengram (Vigna radiate L.). Ind. J. Agric. Sci. 59(1): 66-73.

- مثال در مورد کتاب تالیف شده

Hesse, P.R. 1971. A Text Book of Soil Chemical Analysis. John Murray Publication. London., 525p.

 

- مثال در مورد فصلی از یک کتاب ویرایش شده

Hesseltine, C.W. and Ellis, J.J. 1973. Mucorales. In: G.C. Ainsworth, K.K. Sparrow and A.F. Sussman (eds.). The Fungi. Vol B, Academic Press, Pp. 187-217.

- مثال در مورد گزارش هایی که به صورت چکیده (Abstract) منتشر می شوند

طرز نوشتن مانند مقاله نشریه است فقط در انتها کلمه Abst. در پرانتز آورده می شود:

……….Phytopath. 71: 1004 (Abst.)

گزارش های داخلی موسسات و چاپ نشده و گزارش های سالانه قابل ذکر در فهرست منابع نمی باشند.

- مثال در مورد خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره های علمی

Keshta, M.M., Hammed, M. and Sorour, W.A. 1999. Evaluation of rapeseed genotypes on saline soils. Proc. 10th Int. Rapeseed. Cong., Canbera, Australia. 117 (Abst.)

23- حداقل 30 درصد منابع مورد استفاده بایستی مربوط به پنج سال آخر سال تحقیق باشد.

23- در مورد نشریات ادواری چنانچه نام نشریه بیش از یک کلمه باشد باید کوتاه شده استاندارد آن نوشته شود.

24- در صورتیکه منبع مورد استفاده در متن به زبان غیر انگلیسی ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، در این صورت منبع به زبان انگلیسی نوشته شده و در آخر در پرانتز زبان اصلی قید می گردد. مانند:
(In Farsi with English Summary)

25- در این نشریه علاوه بر مقالات اصلی پژوهشی، در آخر نشریه بخشی تحت عنوان مقالات کوتاه
 (Short articles)  و مقاله مروری نیز قید گردیده است. برای هر مقاله کوتاه حداکثر 4 صفحه در نظر گرفته شده است.

 

قلم های مورد نیاز برای متن

1-     عنوان مقاله به فارسی با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 16

2-     عنوان مقاله به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 14

3-     نام نویسنده (نویسندگان) به فارسی با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 13

4-     نام نویسنده (نویسندگان) به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 11

5-     آدرس نویسنده (نویسندگان) به فارسی با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 11

6-      آدرس نویسنده (نویسندگان) به انگلیسی با قلمTimes New Roman  و اندازه 10

7-     عناوین درجه یک شامل چکیده، کلمات کلیدی و ......با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 12

8-     عناوین جداول به فارسی با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 10 و به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold  و اندازه 9

9-     عناوین جداول و اشکال به فارسی با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 10 و به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold  و اندازه 9

10- عناوین انگلیسی درجه یک شامل Abstract، Key words و ..... با قلم Times New Roman Bold و اندازه 12

11- متن اصلی مقاله به زبان فارسی با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 12

12- متن چکیده انگلیسی، کلمات کلیدی و منابع با قلم Times New Roman و اندازه 11

 

       توضیحات

-         مقاله‌ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیت تحریریه نشریه مطرح نمی‌شود.

-         مقاله‌ها توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به نوبت چاپ خواهند شد.

-         مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده (گان) است.

-         هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.

-         مقاله پس از پذیرش نهایی باید بدون غلط و با نرم افزار Microsoft Word ارسال شود. بدیهی است هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود.

-         مستندات و مدارک مربوط به داوری کلیه مقالات در هیأت تحریریه نشریه محفوظ و محرمانه بوده و هیأت تحریریه نسبت به ارائه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، متعهد نمی‌باشد.

-         عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌‌های مکرر و زمان‌بر مقاله خواهد شد.

 

 

-         در صورت پذیرش مقاله، مقاله اصلاح شده به همرا فایل اکسل (در صورت وجود شکل در متن مقاله) حداکثر دو هفته پس از آن بایستی از طریق سامانه مجله توسط نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردد. در غیر اینصورت به عنوان مقاله جدید تلقی می گردد.

 

ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه (پردیس نازلو)، دانشکده کشاورزی

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات

صندوق پستی 165 کد پستی 44931-57159

تلفن 32775035-044     نمابر 32779558-044

پست الکترونیکی: rfcj@urmia.ac.ir