قابل توجه نویسندگان محترم

 مقالات دوره 3، شماره 2  پاییز و زمستان 1394  در سامانه مجله به صورت آنلاین انتشار  یافت.

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 1-87 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی