اهداف و چشم انداز

 - چاپ دستاوردهای پژوهشی و انتشار ایده های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان

- ارایه آخرین یافته ها و دستاوردها در ارتباط با علوم زراعت

- ارایه نقش پل ارتباطی دانشکده کشاورزی و گروه زراعت دانشگاه ارومیه با تولید کنندگان محصولات کشاورزی