اصول اخلاقی انتشار مقاله

دانشگاه ارومیه

 دانشکده کشاورزی

 گروه زراعت

 بسمه تعالی

نویسنده موظف است تمام اصول اخلاق پژوهشی در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشد. ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدم پایبندی نویسنده و نویسنده‌گان به این اصول، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می داند. منشور وموازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشار مجله باشد.

 

 

فرم تعهدنامه نگارنده (گان) مقاله جهت چاپ در

مجله پژوهش در گیاهان زراعی

احترامأ بدین وسیله ارسال مقاله تحت عنوان؛

" ………………………………………………"

نویسندگان:

 

توجه: لطفا آدرس پست الکترونیک کلیه نگارندگان درج شود

(لطفاً کاراکتر (- لاین) یا (_ آندرلاین)، فاصله و یا موارد دیگر را به طور واضح مشخص نمائید)

 

نام و نام خانوادگی نگارنده اول و مرتبه علمی                             امضاء و تاریخ

آدرس پست الکترونیک:

 

نام و نام خانوادگی نگارنده دومو مرتبه علمی                            امضاء و تاریخ

آدرس پست الکترونیک:

 

نام و نام خانوادگی نگارنده سوم و مرتبه علمی                          امضاء و تاریخ

آدرس پست الکترونیک:

 

نام و نام خانوادگی نگارنده چهارمو مرتبه علمی                       امضاء و تاریخ

آدرس پست الکترونیک:

 

نام و نام خانوادگی نگارنده پنجمو مرتبه علمی                         امضاء و تاریخ

آدرس پست الکترونیک:

به دفتر نشریه را اعلام می دارد و تعهد می نماییم که:

الف کلیه افرادی که نام آنها بعنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارایه آن به این مجله آگاهی دارند.

ب    اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.

ج مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و ارسال هم نخواهد شد.

د- در صورتی که مقاله ارسالی مستخرج از پایان نامه باشد تایید استاد راهنما  ضروری می باشد

 

«بدون امضاء تعهد نامه مورد قبول واقع نمی شود»

 

ترتیب اسامی نگارندگان و صحت امضای آنان مورد تأیید می‌باشد.

نام و نام خانوادگی نگارنده مسئول مکاتبات (Corresponding author)           

                                                                                                       امضاء و تاریخ

آدرس پست الکترونیک:

شماره تلفن برای تماس ضروری: