امتیاز تشویقی برای داوران

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند " مجله پژوهش در گیاهان زراعی "  در نظر دارد به منظور قدرانی از زحمات داوران محترم به داورانی که داوری 5مقاله را به موقع انجام داده باشند یک اولویت چاپ مقاله به عنوان امتیاز تشویقی در نظر می گیرد. پیشتر از ارایه نظرات علمی و همکاری صمیمانه داوران محترم با مجله  تشکر و سپاسگزاری می گردد.