نویسنده = سرور خرم‌دل
ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 14-26

محمد جابر انصاری؛ سرور خرم‌دل؛ رضا قربانی؛ همت‌اله پیردشتی