نویسنده = سویل محمدزاده
اثر پرایمینگ و محلول پاشی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت

دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 76-87

مهدی تاج بخش؛ سویل محمدزاده