کلیدواژه‌ها = الگوی کاشت
ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 14-26

محمد جابر انصاری؛ سرور خرم‌دل؛ رضا قربانی؛ همت‌اله پیردشتی


ارزیابی الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 1-20

عبدالله جوانمرد؛ جلال آرژه؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ طه ایزان