برهمکنش تنش خشکی و سطوح مختلف منابع کودی بر تولید گیاه خرفه (Portulaca oleracea)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

سیف­اله فلاح 1*، فتانه سلطانی‌نژاد 2
 
1-دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
2- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
*نویسنده مسئول: falah1357@yahoo.com
 
تاریخ دریافت: 15/02/93                                                                                               تاریخ پذیرش: 12/10/93
 
 
به ­منظور تعیین برهمکنش تنش خشکی و سطوح مختلف منابع کودی (شیمیایی، دامی و تلفیقی) بر تولید گیاه خرفه، آزمایشی در مزرعه‌ تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391 اجرا شد. کرت­های اصلی شامل بدون تنش (آبیاری نرمال) و تنش خشکی به­صورت قطع آب یک ماه پس از کاشت به مدت 12 روز و کرت­های فرعی شامل شاهد (عدم مصرف کود)، دو سطح کود اوره (30 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار)، دو سطح کود گاوی (30 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار)، سه سطح کود تلفیقی (60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به نسبت 2:1،  1:1 و 1:2 از منابع کود اوره و کود گاوی) بودند. نتایج نشان داد که وزن خشک ساقه و اندام­های هوایی چین اول و مجموع دو چین تحت تأثیر تنش خشکی واقع شدند، اما اثر تنش خشکی بر وزن خشک برگ هر دو چین و وزن خشک ساقه چین دوم اثر معنی‎دار نداشت. به­طور کلی، با افزایش میزان کاربرد کود نیتروژن وزن بخش­های گیاه افزایش یافت. در هر چین بیشترین وزن خشک برگ، ساقه و اندام­های هوایی در تیمار 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی حاصل شد و تیمار 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره با تیمار تلفیقی60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار کود گاوی با اوره (1:1) تفاوت معنی­داری را نشان نداد. بر اساس نتایج این آزمایش می­توان اظهار نمود که استفاده از کود دامی به­صورت جداگانه و تلفیقی با کود شیمیایی از کارایی بیشتری برخوردار است، ولی به­کارگیری سطوح مختلف منابع کودی در تعدیل اثرات محدود کننده تنش خشکی در تولید این گیاه تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactions of drought stress and different levels of fertilizer sources on production of purslane (Portulaca oleracea)

نویسندگان [English]

  • Seyfollah Fallah 1
  • Fataneh Soltaninejhad 2
1 Assistant professors, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Iran
2 Former M.Sc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Seyfollah Fallah1*, Fataneh Soltaninejhad 1
 
1-Assistant professors, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Iran
2- Former M.Sc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Iran
*Corresponding author: falah1357@yahoo.com
 
Received: 2014.05.05                                                                                Accepted: 2015.01.02
                                                    
Abstract
 
In order to determine drought stress × different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated) interactions on purslane production, a field experiment was conducted in split plot design with three replications at the agricultural research farm of Shahrekord University in 2012. Main plots consisted of normal irrigation and drought stress as the water holding one month after planting for 12 days and subplots were consisted control (no fertilizer and manure), two levels of Urea (30 and 90 kg/ N ha), two levels of Animal manure (30 and 90 90 kg/ N ha) and three levels of integrated application (60 90 kg/ N ha ratio 2:1, 1:1 and 1:2 of resources Urea and Animal manure). The results showed that in the first cutting and sum of two cutting, stem dry weight and aboveground dry weight influenced by drought stress, but effect of drought stress was not significant on leaf dry weight in both cutting and stem dry weight in second cutting. Overall, increasing N fertilizer application increased the weight of the plants parts. In each cutting, the highest leaf, stem and aboveground dry weight were obtained at 90 kg/ N ha in the form of manure, and treatment 90 kg/ N ha in the from urea has not a significant difference with 60 kg/ N ha from cow manure plus urea fertilizer (1:1). According to the results experiment can be stated that the individual application of manure, and combined application with manure with N fertilizer have exhibited high efficiency but the application of different levels of fertilizer sources was not diminish the effects of drought stress in this crop production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal manure
  • Chemical fertilizers
  • Nitrogen
  • Water cease