پاسخ گندم تلقیح شده با قارچ Piriformospora indica به شوری و رقابت با علف‌هرز یولاف (Avena ludoviciana L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نسرین کریمی1، محمدجواد زارع2*، یونس رضایی­دانش3، ابراهیم محمدی­گل­تپه4
                    
1-      دانشجوی سابق کارشناسی­ارشد زراعت، دانشگاه ایلام
2-      دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
3-       دانشیار گروه گیاه­پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
4-       استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
*نویسند مسئول: mj.zarea@ilam.ac.ir  
 
تاریخ دریافت: 18/12/92                                                                                                    تاریخ پذیرش: 10/06/93
 
شوری خاک و آب از اصلی­ترین نگرانی­های کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. ریزسازواره­های همزیست و محرک رشد گیاه می­توانند موجب کاهش اثر تنش­های محیطی مانند شوری گردند. در این ارتباط در آزمایشی اثر به کارگیری و عدم کاربرد قارچ درون­زیست Piriformospora indica بر عملکرد و برخی صفات گندم با تداخل با علف­هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana L.)  و نیز چهار سطح شوری (شوری آب معمولی، متوسط، شدید و بسیار شدید) در سال 1390 تحت شرایط گلخانه­ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار بود. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد قارچ موجب افزایش عملکرد گندم در شرایط وجود و عدم وجود تنش شوری و نیز تداخل آن با علف­هرز یولاف می­گردد. گیاهان تلقیح شده با قارچ از غلظت بیشتر فسفر در کل گیاه، تجمع پرولین و محتوای کلروفیلی بیشتری تحت شوری و تداخل با علف هرز بودند. بر اساس نتایج حاصله از این آزمایش، کاربرد این قارچ   می­تواند در مدیریت­های زراعی مناطق شور مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Piriformospora indica- inoculated wheat to salinity and wild oat weed (Avena ludoviciana L.) competition

نویسندگان [English]

  • Nasrin Karimi 1
  • Mohammad Javad Zarea 2
  • Younes Rezaee Danesh 3
  • Ebrahim Mohammadi Goltapeh 4
1 MSc. Former Student, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
4 Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nasrin Karimi1, Mohammad Javad Zarea2*, Younes Rezaee Danesh3, Ebrahim Mohammadi Goltapeh4
 
1- MSc. Former Student, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
2- Associate Professor, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
3- Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
4- Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
*Corresponding authors: mj.zarea@ilam.ac.ir
 
Received: 2014.03.09                                                                            Accepted: 2014.09.01
 
 
Salinity of soil and irrigation water is one of the major concern for crop production under salt-affected arid and semi-arid areas of the world. Using beneficial plant growth promoting microorganisms such as plant symbiotic fungi and plant growth promoting bacteria can be an implement in alleviating deleterious effect of salinity. In this regards, a greenhouse experiment was conducted out in 2012 to investigate the effects of salinity irrigation (low, mild, high and severe) and  Piriformospora indica inoculationon grain yield and some physiological traits of wheat under interference with wild oat weed (Avena ludoviciana L.). Experimental disgn was factorial arranged in randomized complete block with three replications. P. indica increased grain yield of wheat under both non-salinity and salinity conditions. Wheat plants in sole culture and in interference with wild oat weed had higher grain P content, proline accumulation and chlorophyll content of leaf. In conclusion, P. indica sustained or improve grain yield of salt-stressed wheat under competition with wild oat through improvement of P uptake, proline accomulation and chlorophyll content. Result of this study showed that inoculation seed of wheat with P. indica may be considered as a new method to manage crop-weed interference under salt-affected areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity stress
  • Weed
  • P. indica
  • Wheat
  • Yield