اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مهدی تاج بخش

علوم و تکنولوژی بذر استاد- زراعت (دانشگاه ارومیه)

mehditajbakhshyahoo.com

مدیر مسئول

یونس رضایی دانش

قارچ شناسی و بیماریهای قارچی دانشیار- گیاه پزشکی (دانشگاه ارومیه)

younes-rdyahoo.com

مدیر داخلی

اسماعیل رضائی چیانه

زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی استادیار- زراعت (دانشگاه ارومیه)

ismaeil.rezaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

رضا امیرنیا

زراعت- گیاهان دارویی دانشیار- زراعت (دانشگاه ارومیه)

ramirniayahoo.com

علیرضا پیرزاد

زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) دانشیار- زراعت (دانشگاه ارومیه)

a.pirzadurmia.ac.ir

کاظم قاسمی گلعذانی

علوم و تکنولوژی بذر استاد- زراعت (دانشگاه تبریز)

golezanigmail.com

ناصر علی اصغر زاد

بیولوژی خاک استاد- خاک شناسی(دانشگاه تبریز)

n-aliasghartabrizu.ac.ir

سید علی محمد مدرس ثانوی

زراعت (فیزیولوژی گیاھان زراعی) استاد- زراعت (دانشگاه ترتبیت مدرس)

modaresamodares.ac.ir

فریبرز شکاری

زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) دانشیار- زراعت (دانشگاه مراغه)

shekari_fbyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

اسماعیل رضائی چیانه

زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی استادیار- زراعت (دانشگاه ارومیه)

ismaeil.rezaeigmail.com

کارشناس نشریه

سعید حیدر زاده

زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی دانشجوی دوره دکتری

st_s.heydarzadehurmia.ac.ir