نویسنده = سرور خرم دل
اثر تراکم بوته بر شاخص های رشدی ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد

دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 16-33

ابوالفضل میرشکاری احمدی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی


اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 27-41

ابوالفضل میرشکاری احمدی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی