اثر تراکم بوته بر شاخص های رشدی ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Effect of plant density on growth indices of sweet corn (Zea mays var. Saccharata) cultivars under Mashhad climatic conditions

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Mirshekari Ahmadi 1
  • Surur Khorramdel 2
  • Alireza Koocheki 3
1 Msc Student in Agroecology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.