نویسنده = ساسان رضادوست
اثر آرایش فضایی و مدیریت علف های هرز بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)

دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 34-45

مجتبی غیرتمند؛ سید حیدر موسوی انزابی؛ ساسان رضادوست