اثر آرایش فضایی و مدیریت علف های هرز بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی آزاد اسلامی واحد خوی


عنوان مقاله [English]

Effect of spatial patterns and weed management on grain yield and yield components of corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Gheyratmand 1
  • Seyed Heydar Mousavi Anzabi 2
  • Sasan Reza_Doost 2
1 MSc. Former Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.