کلیدواژه‌ها = اسید سالیسیلیک
اثر پرایمینگ بذری بر صفات آنزیماتیکی و مورفولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کمبود آب

دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 1-15

فریبرز شکاری؛ امین عباسی؛ عبدالله جوانمرد


تأثیر محلول پاشی اسید سالسیلیک و اکسین بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی سه رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 64-76

رامین حمیدی؛ محمد صدقی؛ داریوش تقوی؛ امید سفالیان