کلیدواژه‌ها = اسید جیبرلیک
اثر پرایمینگ بذری بر صفات آنزیماتیکی و مورفولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کمبود آب

دوره 3، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 1-15

فریبرز شکاری؛ امین عباسی؛ عبدالله جوانمرد