ارزیابی اثر علف‌کش‌های پیش‌رویشی و پس‌رویشی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در منطقه شوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی اثر علف‌کش‌های پیش‌رویشی و پس‌رویشی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه‌ای، آزمایشی در مزرعه‌ای واقع در منطقه شوش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 7 تیمار و 5 تکرار در سال 1389 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از ارادیکان به­صورت خاک مصرف، ارادیکان بعد از کشت ذرت به­صورت سم‌آبیاری در آبیاری اول، علف­کش کروز، اکوئیپ، اُلتیما، شاهد بدون کنترل علف‌هرز و شاهد وجین‌دستی. تراکم و وزن خشک علف‌های هرز به تفکیک گونه در 15 و 30 روز بعد از سمپاشی اندازه‌گیری شد. عملکرد و اجزا عملکرد ذرت نیز بعد از برداشت تعیین شد. علف‌های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)، کنجد وحشی (viscoseCleome) و اویارسلام (Cyperus rotundus)گونه‌های غالب در مزرعه بودند.علف‌کش‌های کروز، التیما و اکوئیپ بیشترین تاثیر را در کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز مزرعه داشتند. علف‌کش کروز توانست به طور کامل علف‌هرز کنجد وحشی را کنترل نماید. نتایج نشان داد که عملکرد اقتصادی و اجزا عملکرد تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. بیشترین عملکرد دانه (به ترتیب 89/14 و 03/14 تن در هکتار) در اثر کاربرد علف‌کش‌های کروز و اکوئیپ به­دست آمد. بنابراین علف‌کش‌های کروز و اولتیما می‌تواند جهت کنترل مطلوب علف‌های هرز و دستیابی به عملکرد مطلوب قابل توصیه به کشاورزان منطقه شوش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of pre and post-emergence herbicides on weed control and yield and yield components of corn (Zea mays L.) in the Susa region

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezvani 1
  • Leili Rahimnezhad 2
  • Hassan Karamzadeh 3
1 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 M.Sc. Former, Department of Agronomy, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 M.Sc. Student, Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In order to investigate effect of pre and post-emergence herbicides on weed control and yield and yield components of corn in the Susa region a field experiment was conducted in the randomized complete block design with 7 treatments and 5 replicates at 2010. Treatments were included application of Eradican as soil application before planting, Eradican as herbigation with first irrigation, Cruz, Equipe and Ultima herbicides as post emergence and none weeding and hand weeding as control treatments. Weed species density and dry matter were measured in 2 stages including 15 and 30 days after spraying. Yield and yield components of corn was evaluated after harvesting. Weeds species including Echinochloa crus-galli, Cyperus rotundus and Cleome viscosewereasdominant in the field.Cruz, Equipe and Ultima herbicides had the greatest effect on weed density and dry matter reduction. Cruz herbicide controlled Cleome viscosecompletely. Result of analysis of variance showed that economic yield of corn was affected by experimental treatments. The greatest economic yield (14.89 ton/ha and 14.03 ton/ha, respectively) was obtained in treatments that Cruz and Equip herbicides were used. Therefore, Cruz and Equip herbicides could be recommended to the Susa region farmers for optimal weeds control and achievement to high yield.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cruz
  • Equipe
  • Ultima
  • Weed density
  • Weed dry matter