دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، شهریور 1393 
ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام مختلف آفتابگردان (Helianthus annuus L)

صفحه 16-27

سیدرضا علوی؛ رضا درویش‌زاده؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ ابراهیم فرخی؛ اشکان بصیرنیا؛ علیرضا پیرزاد