تغییرات عملکرد گیاهان پوششی در کشت مخلوط با گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت سامانه‌های مختلف کودی و آلودگی به علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

 
سعید حیدرزاده1، جلال جلیلیان2*
 
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
2- دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
j.jalilian@urmia.ac.ir*نویسنده مسئول:
 
تاریخ دریافت: 10/02/93                                                                               تاریخ پذیرش: 28/05/93
 
چکیده
به­منظور بررسی اثر سامانه‌های مختلف کودی بر صفات زراعی گیاهان پوششی لگوم در مزرعه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1392 اجرا شد. عامل اول شامل کاشت گیاهان پوششی خلر (Lathyrus sativus)، ماشک (Vicia villosa) و گاودانه (Vicia ervillia) درکنار ردیف‌های گلرنگ و عامل دوم شامل انواع مختلف کود شیمیایی پرنهاده، متوسط نهاده، کم نهاده و کود آلی بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه، طول نیام، تعداد دانه در نیام و وزن هزاردانه گیاهان پوششی تفاوت معنی‌دار با هم داشتند. به طوری که بیشترین عملکرد دانه (695 کیلوگرم در هکتار) و وزن هزار دانه (156 گرم) متعلق به خلر و بلندترین طول نیام (91/3 سانتی­متر) و بالاترین تعداد دانه در نیام (4/3 عدد دانه) در گیاه پوششی ماشک مشاهده شد. همچنین اثر سامانه­های مختلف کودی بر عملکرد دانه و تعداد دانه در نیام گیاهان پوششی معنی‌دار بود. به طوری که بالاترین میزان عملکرد دانه (496 کیلوگرم در هکتار) در سامانه کودی متوسط نهاده و بیشترین تعداد دانه در نیام (05/3 عدد) در سامانه کودی پر نهاده به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد زیستی (2790 کیلوگرم در هکتار) در گیاه پوششی خلر در سامانه کودی پر نهاده به دست آمد. نتایج نشان داد که زیست توده علف‌های هرز تحت تاثیر متقابل گیاهان پوششی و سامانه­های کودی قرار گرفتند. به طوری که گیاه پوششی ماشک در سامانه کودی کم نهاده زیست توده علف­های هرز پیچک و توق را به ترتیب 35/51 و 45/81 درصد در مقایسه با گیاه پوششی گاودانه تحت سامانه کودی پرنهاده، کاهش داد. به طور کلی، با توجه به دستیابی به مقادیری عملکرد دانه و همچنین زیست توده در گیاهان پوششی، کاشت گیاهان پوششی در کنار ردیف‌های گلرنگ از طریق افزایش تنوع زیستی در مزرعه، سبب استفاده مطلوب تر از نهاده‌ها و تولید محصول جانبی علوفه گردید که در کشاورزی پایدار مورد توجه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in yield of cover crops in intercropping with safflower (Carthamus tinctorius L.) under different fertilizer systems and weed infestation

نویسندگان [English]

  • Saeid Heydarzadeh 1
  • Jalal Jalilian 2
1 M.Sc. Student of Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.
چکیده [English]

To study the effect of different fertilizer system on agronomic traits of legume cover crops in safflower field, an experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications at the Urmia University farm in 2013. Treatments included cover crops that cultivated along the safflower rows were Matter pea (Lathyrus sativus), Vetch (Vicia villosa), Bitter vetch (Vicia ervillia) and the different fertilizer systems (high, medium, low input and organic). Seed yield, pod length, seeds per pod and 1000-seed weight of cover crops were different, significantly. So, the highest seed yield (695 kg/ha) and 1000-seed weight were belong to the Matter pea and the longest pod (3.91 cm) and the highest number of seeds per pod (3.4 seed) observed in Vetch cover crop. Also, seed yield and number of seeds per pod were affected by different fertilizer systems. So, the highest seed yield (496 kg/ha) and the maximum number of seed per pod (3.05) were obtained in medium and high fertilizer system, respectively. The highest biological yield (2790 kg/ha) of Matter pea was obtained in high input fertilizer systems condition. Results showed that weed biomass was affected by cover crops and fertilizer systems. So, Vetch cover crop in low input fertilizer system, cause to reduction the dry matter of Covolvulus arvensis and Xanthium strumarium L. as 51.35 and 81.45 % in comparison with Bitter vetch cover crop in high input fertilizer system. Generally, due to obtain some seed yield and biomass in cover crops, Planting of cover crops along safflower rows by increasing biodiversity on farm causes to increasing use of inputs and so produce the by-product of forage, that is considerable in sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilizer systems
  • Matter pea
  • Seed yield
  • Vetch