تأثیر تلقیح بذر با سویه های باکتری سودوموناس Pseudomonas fluorescens بر صفات کمی و کیفی دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

تأثیر تلقیح بذر با سویه­های باکتری سودوموناس  Pseudomonas fluorescensبر صفات کمی و کیفی دو رقم برنج(Oryza sativa L.) [1]
 
Effect of seed inoculation with Pseudomonas fluorescens strains on quantitative and qualitative indices of two rice cultivars (Oryza sativa L.)
 
سیدمحمدرضا احتشامی 1*، زهرا امین­دلدار 2، عباس شهدی­کومله3، حسن رمضانی4
 
  1-استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 2- دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
        3-رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور
        4- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه بوعلی سینای همدان
*نویسنده مسئول:smrehteshami@yahoo.com
 
تاریخ دریافت: 24/11/92                                                                                     تاریخ پذیرش: 17/04/93
 
چکیده
به­منظور مطالعۀ اثر باکتری­های محرک رشد بر صفات کمی و کیفی دو رقم برنج، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 89-1388 در موسسۀ­ تحقیقات برنج کشور در رشت به­ اجرا درآمد. عامل رقم در دو سطح (هاشمی و خزر) و سویه­­های باکتری سودوموناس  Pseudomonas fluorescens در هشت سطح (سویه 93، 103، 136، 4، 168، 169 و 177 به­همراه تیمار با مصرف کود شیمیایی (بدون باکتری)) در نظر گرفته شدند. در این آزمایش، اثر رقم و اثر باکتری بر اکثر صفت­های مورد مطالعه معنی­دار بوده و رقم خزر در مقایسه با رقم هاشمی واکنش بهتری به باکتری­ها نشان داد و عملکرد بالاتری را نسبت به رقم هاشمی به خود اختصاص داد، در ضمن این ریزجانداران تمام ویژگی­های مورد ارزیابی برنج را در مقایسه با شاهد بهبود بخشیدند. در بین سطوح مختلف باکتری، تیمار تلقیح بذر با سویه­های 168، 177 و 93 نسبت به بقیه سویه­ها اثر مثبتی بر صفت­های مورد ارزیابی داشتند. نتایج نشان داد که این باکتری­ها به دلیل تأثیر بر افزایش جذب عناصر غذایی به­ویژه فسفر می­توانند منجر به افزایش وزن خشک و عملکرد گیاه گردند.
 
واژه‌های کلیدی:باکتری­های محرک رشد، صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، فسفر، وزن خشک.[1]. این مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی­ارشد زراعت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed inoculation with Pseudomonas fluorescens strains on quantitative and qualitative indices of two rice cultivars (Oryza sativa L.)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadreza Ehteshami 1
  • Zahra Amindeldar 2
  • Abbas Shahdi Kumleh 3
  • Hassan Ramezani 4
1 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Guilan University, Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Guilan University, Iran.
3 Chief of Rice Researches Institute
4 M. Sc. of Biology, Department of Biology, University of Abu-Ali Sina, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Effect of seed inoculation with Pseudomonas  fluorescens strains on quantitative and qualitative indices of two rice cultivars (Oryza sativa L.)[1]
 
Seyed Mohammadreza Ehteshami1*, Zahra Amindeldar2, Abbas Shahdi Kumleh3, Hassan Ramezani4
 
1- Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Guilan University, Iran.
2- M.Sc. Student,  Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Guilan University, Iran.
3-Chief of Rice Researches Institute
 4- M. Sc. of Biology, Department of Biology, University of Abu-Ali Sina, Hamedan, Iran.
*Corresponding author: smrehteshami@yahoo.com
 
Received: 2013.02.13                                                                               Accepted: 2014.07.08
 
Abstract
To evaluate the effect of growth promoting bacteria on quantitative and qualitative indices of two rice cultivars, an experiment was performed in 2009-2010 cropping season in Rice Researches Institute of Iran, Rasht. The experiment design consisted of four randomized complete blocks in a factorial arrangement having 16 treatments. In this research, two factors were evaluated: rice cultivars (Khazar and Hashemi) and eight levels of seed inoculation with P.fluorescens [strains of 168, 93, 177, 136, 103, 169, 4 and without seed inoculation. In this experiment, effect of both cultivar and effect of bacteria were significant for the most of studied characteristics, but effect of cultivar in bacteria wasn’t significant. The results of experiment showed that inoculation with bacterial strains had a stimulating effect on growth of rice cultivars. In this experiment, Khazar had positive effect on the most of studied characteristics in comparison with Hashemi. Application of these microorganisms increased the content of N, P, K, Ca and Fe in plant, but didn’t influence Mg adsorption. Between bacterial different strains, seed inoculation with 168, 177 and 93 strains increased evaluated characteristics significantly, compared with other strains. Results showed that these microorganisms can interact positively in plant growth promoting, As well as nutrients uptake of rice plants in soil especially P that consequently, leading to improved plant yield and dry weight.
 
Key Words:PGPR, Quantitative and qualitative characteristics, Phosphorus,weight dry[1]. This paper is exploited of M.Sc. Thesis in Agronomy.