اثر گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) و تغییرات ماده خشک علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، قائمشهر

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

4 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زهرا شکیبافر[1]*، فائزه زعفریان2**، محمد رضوانی3، میلاد باقری شیروان4
                                                  
1-دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، قائمشهر
2-استادیار گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3 - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر
4-دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
**پست الکترونیک: fa_zaefarian@yahoo.com
 
تاریخ دریافت: 15/11/1392                                                                                             تاریخ پذیرش: 14/06/1393
چکیده
به­منظور ارزیابی تغییرات ماده خشک علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در حضور سویا، لوبیا سبز و شبدر برسیم به­عنوان گیاهان پوششی، آزمایشی به­­صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال 1390 در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کاشت همزمان و با تاخیر (21 روز پس از کاشت) گیاهان پوششی با ذرت و کشت خالص ذرت در شرایط وجین و عدم وجین علف‌های هرز بود. نتایج آزمایش نشان داد که در مقایسه با کشت خالص بدون وجین علف‌های هرز، سویا در کاشت همزمان و با تاخیر به ترتیب 96/98 و 36/98 درصد و لوبیا سبز در کشت همزمان و با تاخیر به ترتیب 56/97 و 59/97 درصد از ماده خشک علف‌های هرز را کاهش دادند. این درحالی بود که شبدر برسیم در هر دو تاریخ کاشت در مقایسه با دو گیاه پوششی دیگر از موفقیت کمتری در کنترل علف‌های هرز برخوردار بود. بیشترین تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف ذرت از کشت خالص با وجین علف‌های هرز به­­دست آمد که با تیمارهای کشت همزمان و با تاخیر سویا و کشت با تاخیر لوبیا سبز اختلاف معنی‌داری نداشت. به­­غیر از کشت همزمان شبدر برسیم و کشت خالص ذرت بدون وجین، اختلاف معنی‌داری بین سایر تیمارها به لحاظ وزن هزار دانه مشاهده نشد. بیشترین عملکرد دانه ذرت (10741 کیلوگرم در هکتار) از کشت خالص آن در شرایط وجین علف‌های هرز بدست آمد که با زمان اول و دوم کاشت سویا اختلاف معنی‌داری نداشت. در بین گیاهان پوششی، کمترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد ذرت مربوط به حضور شبدر برسیم بود. به طور کلی، سویا علاوه بر کنترل علف‌های هرز، در مقایسه با دو گیاه پوششی دیگر کمترین تداخل را در کاهش عملکرد ذرت داشت. *این مقاله مستخرج از پایان­نامه دانشجو می­باشد.

تازه های تحقیق

زهرا شکیبافر، فائزه زعفریان، محمد رضوانی، میلاد باقری شیروان

 


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cover crops on yield and yield components of maize (Zea mays L.) and weed biomass

نویسندگان [English]

  • Zahra Shakibafar 1
  • Faezeh Zaefrian 2
  • Mohammad Rezvani 3
  • Milad Bagheri Shirvan 4
1 MSc. Student of Department of Weed Science, Islamic Azad University of Ghaemshahr, Ghaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
4 MSc. Student of Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Zahra Shakibafar1, Faezeh Zaefrian2*, Mohammad Rezvani3, Milad Bagheri Shirvan4
 
1-MSc. Student of Department of Weed Science, Islamic Azad University of Ghaemshahr, Ghaemshahr, Iran
2-Assistant Professor, Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3- Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
4-MSc. Student of Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
*Corresponding Author: fa_zaefarian@yahoo.com
 
 
Received: 2014.02.04                                                                                Accepted: 2014.09.05
 
 
Abstract
 
In order to assessment the weed biomass, yield and yield components of maize under presence of soybean, bean and clover as cover crops an experiment was performed in randomized complete block design with 8 treatments and 3 replications in Sari agricultural sciences and natural resources university in 2011. Treatments were included the planting of cover crops at the same date and 21 days after planting with maize and sole cropping of maize under weed control and weed infestation. The results showed that soybean in first and second planting date reduced the weed biomass 98.96 and 98.36%, and bean in first and second planting date reduced the weed biomass 97.56 and 97.59% compared to sole cropping of maize under weed interference, respectively. Whereas, the clover in both planting date were less success in weed control. Moreover, the maximum of rows in ear, seed in ear row of maize was observed in sole cropping of maize under weed control and there was no significant difference between sole cropping of maize under weed control and first and second planting date of soybean and second planting date of bean. Except of first planting date of clover and sole cropping of maize under weed infestation, differences in thousand kernel weight of maize were not significant in other treatments. Maximum maize yield (10741 Kg/ha) was achieved in sole cropping of maize under weed control, which was not significantly different with first and second planting date of soybean. In cover crop treatments, the lowest yield and yield components of maize was recorded in clover treatments. In general, soybean reduced the weed biomass and the seed yield of maize under presence of soybean was higher than other cover crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Clover
  • Soybean
  • Weed control