تأثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن بوسیله کود دامی پلت شده در دورهای آبیاری مختلف بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 دانشیار گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

5 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی


عنوان مقاله [English]

Effect of the gradual release of nitrogen by manure fertilizers pellet on the different periodic irrigation on some quantitative and qualitative characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.)

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghorbanian 1
  • Gholam Ali Akbari 2
  • Mohammad Hossein Akianmehr 3
  • Davod Hassanpanah 4
  • Asghar Ebadi 5
1 Ph.D Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Maraghe University, Maraghe, Iran.
2 Associated Professor, Department Agronomy, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Department Agrotechnology, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Research Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research Station Ardabil, Ardabil, Iran.
5 Assistant Professor, Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.