نویسنده = جلال جلیلیان
بهبود عملکرد ماش سبز (Vigna radiata L) با کاربرد زئولیت تحت شرایط کمبود آب

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-13

علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان؛ وحید اکبری باوندی


تغییرات عملکرد دانه ماش ( Vigna radiata L ) در همزیستی با قارچ های میکوریزا تحت تنش رطوبتی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 33-43

علیرضا پیرزاد؛ یعقوب حبیب‌زاده؛ جلال جلیلیان


اثر پیش تیمار بذر و سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) تیپ کابلی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 44-53

اعظم قربانی؛ جلال جلیلیان؛ رضا امیرنیا